Peter Hermans PHotography

Algemene verkoopsvoorwaarden (dd: 20/04/2023)

 

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle diensten en producten geleverd door Peter Hermans PHotography

 Contactgegevens.

Peter Hermans PHotrography, Keizershoek 170, 2550 Kontich

E-mail: info@peterhermans.be

Ondernemingsnummer : BE 0707.525.324

RPR antwerpen

A: Algemene verkoopsvoorwaarden dd: 01/01/2023

 1. Reproductierechten (copyright) 

De fotograaf die auteur is van een foto is enig eigenaar van het reproductierecht in zake de door hem uitgevoerde werken hierbij inbegrepen de werken die hij voor rekening van cliënten produceert. Zijn verwezenlijkingen besteld of overgedragen zijn zijn onvervreemdbare eigendom moreel en intellectueel. Zijn handtekening moet verplicht op elke reproductie voorkomen, hij behoudt zich alle eisen tot schadevergoeding of andere voor in dit opzicht. 

De overdracht van het reproductierecht geldt slechts voor het gebruik dat bepaald werd op grond van de verklaringen van de cliënt (op wie de bewijslast rust en onder voorbehoud van de juistheid van de oplage gegevens) afgelegd tijdens het opstellen van de bestelbon en begint te lopen vanaf de integrale betaling van de factuur, alle belastingen en onkosten inbegrepen. 

Op geen enkele manier mag de cliënt of derden door middel van welke werkwijze ook, met inbegrip van reprografie, microfilm, digitaal  en videoprocédés, een nieuw origineel of een duplicaat van welke aard ook van het door de fotograaf geleverde document maken. 

De fotograaf mag niet de minste aansprakelijkheid oplopen inzake de betwisting van de aan de modellen die hij de opdracht heeft te reproduceren of te gebruiken in de uitvoering van een opname verbonden reproductierechten. De cliënt wordt steeds geacht deze rechten verworven te hebben. Verder wordt behoudens schriftelijke tegenstrijdige bedinging de exclusiviteit van de documenten of van de voor reproductie van de foto gebruikte regie of modellen nooit gewaarborgd.     

De fotograaf behoudt zich alle verhaal voor in geval van schending van de bovenvermelde rechten en meer in het algemeen in geval van niet-naleving van de door de Belgische wetgeving en juridische erkende normen met betrekking tot het auteursrecht.  

 1. Bestelling .

 De door ons uitgevoerde werken moeten het voorwerp uitmaken van een bestelbon naar behoren ondertekend voor akkoord door de cliënt (op straffe van afstand door deze van alle verhaal in geval van geschil).

In geval de bestelling op electronische weg verloopt via webshop en/of mail geldt aanvaarding van deze voorwaarden door ofwel het aanvinken in de webshop en/of een akkoord per mail en betaling en/of betaling van het voorschot. 

De klant verbindt zich hierdoor ertoe onze algemene, bijzondere- en gebruiksverkoopsvoorwaarden na te leven met uitsluiting van alle andere en ziet af van gebruikmaking van zijn eigen voorwaarden. 

Onze verkoopsvoorwaarden blijven alleen geldig niettegenstaande alle strijdige voorwaarden vermeld door de cliënt en door ons aanvaardt. Er zal dus geen enkele afwijking van onderhavige voorwaarden toegelaten worden.

 1. Annulering 

 In geval van annulering van de bestelling door welke oorzaak of om welke reden ook zal er door de cliënt een schade vergoeding verschuldigd zijn van 50 tot 100% van de overeengekomen prijs, of naar gelang het stadium van voltooiing van de bestelling, als schadeloosstelling.  

In geval van schoolfotografie is een annulering niet mogelijk gezien ons automatisch verwerkingssysteem dit niet op een efficiënte manier toelaat. Uw afdrukken worden in dit geval meestal onmiddellijk gemaakt. Tevens zijn alle schoolfoto producten op maat gemaakt en kunnen deze niet geannuleerd nog ingeruild worden. 

Bij boeking van een fotoshoot vragen wij een voorschot om de reservatie te garanderen. Bij annulering behouden wij dit voorschot als schadevergoeding. De klant heeft dus geen recht op terugbetaling van voorschotten.

 1. Tarieven, barema’s en wijzigingen 

Onze offertes en tarieven geldig voor aanvaarding binnen de 10 kalenderdagen, worden opgesteld als aanduiding op basis van het meest recente tarief gepubliceerd door de Nationale Federatie van Beroepsfotografen en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden naar gelang van onder meer de omvang van het werkelijk aan de fotograaf opgedragen werk en wijzigbaar aan de hand van veranderingen in de kostprijs van de fabricagematerialen en in de loonkosten. De tarieven zijn gekoppeld aan de index van de kosten van levensonderhoud en kunnen bij elke verandering met 10 punten zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.  

 1. Termijnen en beschadigingen bij levering

 De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven, ze worden van  kracht bij de ontvangst van de gevraagde aanbetaling of van de te fotograferen goederen. Onze met redenen omklede vertragingen in de aflevering geven de cliënt geen enkel recht op rabat, annulering van de bestelling, afkoopsom of schadevergoeding van welke aard ook.  

Bezorging van de bestelde goederen vinden plaats via de post of via internationale bezorgdiensten. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door toedoen van de post of andere bezorgdiensten. De levertijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.

 Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren?  Je bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger.

Voor alle geretourneerde pakketjes naar de fotograaf door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), kan de klant geen aanspraak op enige compensatie doen. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van de fotograaf verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Voor aan de fotograaf geretourneerde pakketjes door een fout van de post zal de fotograaf de bestelling op eigen kosten opnieuw produceren en verzenden.
Wanneer wij de zending terug moeten aanbieden aan de transporteur omdat er geen correcte adresgegevens werden gegeven door de koper, mogen wij de leveringskost nogmaals aanrekenen aan de koper.

Wat gebeurt er als de bestelling tijdens het transport wordt beschadigd?  Neem eenvoudig binnen de twee dagen contact op via het contactformulier als ondanks de door de fotograaf genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken de bestelling je in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product. De fotograaf zal bij aanvaarding van de aansprakelijkheid van deze schade vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.

Ondanks de hoge mate van controle kan het bij schoolfoto producten steeds voorvallen dat een product fout is geleverd en/of tekort e,/of u uw pakket niet hebt ontvangen. U dient in dit gevel binnen de 5 dagen na levering op de school de fotograaf te contacteren via het contactformulier. De leverdata ontvangt u in de begeleidende brieven van de school alsook op het inlogkaartje.

 1. Toegestane kleurafwijking. 

In tegenstelling tot de verplichting van resultaat van de nauwkeurige weergave van de kleuren vergeleken met het origineel waartoe de clichémakers gehouden zijn,kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld voor deze kleurafwijkingen.

 1. Aansprakelijkheid. 

Onze opdrachten worden in onze zetel ter beschikking gehouden. De verzending zowel van goederen als van foto’s of ander documenten  gebeurt voor risico van de cliënt. Deze laatste neemt eveneens de uiteindelijke aansprakelijkheid op zich voor de hem toevertrouwde foto’s evenals voor hun gebruik. De cliënt garandeert de kwaliteit van de reproducties van de foto’s en verzekert in het bijzonder dat de vorm en kleuren gehandhaafd zullen worden. De fotograaf wijst alle aansprakelijkheid af wat de in zijn lokalen gedeponeerde goederen betreft die bestemd zijn vooropnamen. 
De fotograaf is niet verplicht archieven,negatieven of positieven bij te houden welke hij voor rekening van cliënten heeft gemaakt, men kan hem geen enkel schade verwijten welke het gevolg zou zijn van de niet-naleving van deze bepaling. Wanneer het bijhouden van archieven overeengekomen is bv. originele tekeningen,schetsen,toebehoren,decors..heeft dit een bijkomende facturatie tot gevolg.      

 1. Klachten

Klachten worden slechts toegestaan indien deze schriftelijk worden en door de fotograaf ontvangen binnen de 5 werkdagen na ontvangst en a fortiori wanneer de foto gereproduceerd, tentoongesteld of gebruikt is op welke wijze dan ook.  

 1. Betaling 

Onze facturen zijn betaalbaar te onze zetel, contant, netto zonder korting, alle betalingen ten laste van de cliënt. De cliënt heeft geen enkel recht van terughouding en mag geen enkele afhouding doen van de betaling van het factuurbedrag uit welken hoofde dan ook.

Indien de facturen op de vervaldag niet voldaan zijn, dragen zij hierdoor en zonder ingebrekestelling interest ten belope van 20% per jaar, waarbij elke aangevangen maand verschuldigd is. 

Elke niet op de vervaldag voldane factuur zal bij wijze van strafclausule en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% met een minimum van 60 € onafhankelijk van alle andere verschuldigde rechten en kosten van vervolging of van inning (art.1151cc)  

Degeen die de bestelbon ondertekent is aansprakelijk voor de bestelling in haar geheel, zelfs indien een gedeelte aan een derde in rekening gebracht moet worden.  

 1. Onvoorziene gevallen en geschillen. 

In geval van geschil zullen de Vrederechter en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de fotograaf uitsluitend bevoegd zijn.

 1. B) Privacy Policy (revisie 29/07/2020)    
  Onze Privacy Policy kan u vinden op onze website www.peterhermans.be