Peter Hermans PHotography

Algemene verkoopsvoorwaarden (dd: 20/04/2021)

1.        Reproductierechten (copyright) 

De fotograaf die auteur is van een foto is enig eigenaar van het reproductierecht in zake de door hem uitgevoerde werken hierbij inbegrepen de werken die hij voor rekening van cliënten produceert. Zijn verwezenlijkingen besteld of overgedragen zijn zijn onvervreemdbare eigendom moreel en intellectueel. Zijn handtekening moet verplicht op elke reproductie voorkomen, hij behoudt zich alle eisen tot schadevergoeding of andere voor in dit opzicht. 

De overdracht van het reproductierecht geldt slechts voor het gebruik dat bepaald werd op grond van de verklaringen van de cliënt (op wie de bewijslast rust en onder voorbehoud van de juistheid van de oplage gegevens) afgelegd tijdens het opstellen van de bestelbon en begint te lopen vanaf de integrale betaling van de factuur, alle belastingen en onkosten inbegrepen. 

Op geen enkele manier mag de cliënt of derden door middel van welke werkwijze ook, met inbegrip van reprografie, microfilm, digitaal  en videoprocédés, een nieuw origineel of een duplicaat van welke aard ook van het door de fotograaf geleverde document maken. 

De fotograaf mag niet de minste aansprakelijkheid oplopen inzake de betwisting van de aan de modellen die hij de opdracht heeft te reproduceren of te gebruiken in de uitvoering van een opname verbonden reproductierechten. De cliënt wordt steeds geacht deze rechten verworven te hebben. Verder wordt behoudens schriftelijke tegenstrijdige bedinging de exclusiviteit van de documenten of van de voor reproductie van de foto gebruikte regie of modellen nooit gewaarborgd.     

De fotograaf behoudt zich alle verhaal voor in geval van schending van de bovenvermelde rechten en meer in het algemeen in geval van niet-naleving van de door de Belgische wetgeving en juridische erkende normen met betrekking tot het auteursrecht.  

2.        Bestelling 

De door ons uitgevoerde werken moeten het voorwerp uitmaken van een bestelbon naar behoren ondertekend voor akkoord door de cliënt (op straffe van afstand door deze van alle verhaal in geval van geschil). Deze verbindt zich hierdoor ertoe onze algemene, bijzondere en gebruiksverkoopsvoorwaarden na te leven met uitsluiting van alle andere en ziet af van gebruikmaking van zijn eigen voorwaarden. 

Onze verkoopsvoorwaarden blijven alleen geldig niettegenstaande alle strijdige voorwaarden vermeld door de cliënt en door ons aanvaardt. Er zal dus geen enkele afwijking van onderhavige voorwaarden toegelaten worden. De clausules van onderhavig document, vermeld op de voorzijde, zijn door dit feit door de cliënt zoals gedrukt.    

Voor opdrachten in millimeter afmetingen verbindt de cliënt zich ertoe aan de fotograaf een doorzichtige schets of layout op het formaat van het matglas van de camera.  

3.        Annulering 

In geval van annulering van de bestelling door welke oorzaak of om welke reden ook zal er door de cliënt een schade vergoeding verschuldigd zijn van 50 tot 100% van de overeengekomen prijs, of naar gelang het stadium van voltooiing van de bestelling, als schadeloosstelling.  

4.        Studies,voorontwerp,proeven,levering opzicht,bewaringskosten of kosten van eerst bezichtiging. 

Onze studies en ontwerpen (fotografisch, tekeningen,schetsen,teksten,vertalingen e.a.) welke niet gevolgd worden door aanvaarding door de cliënt binnen een termijn van een maand, worden rechtens aan de cliënt in rekening gebracht volgens het uurtarief verhoogd met opgelopen kosten. Deze studies blijven in elk geval de eigendom van de fotograaf en niet gebruikt of gepubliceerd of niet gebruikt worden zonder toestemming van de auteur en tegen betaling van de eraan verbonden reproductierechten.     

De op zicht geleverde foto’s die niet op de vervaldag teruggegeven worden zullen en aan de cliënt in rekening gebracht worden volgens onze tarieven onafhankelijk van de rechten voortspruitend uit de reproductie die er later van gemaakt zou kunnen zijn.     

De levering op zich sluit het “bewaringsrecht” hetwelk de fotograaf dekt tegen winstderving ten gevolge van de ontbering van zijn archieven, voorwerp van zijn handel, ,iet uit. De verlengde bewaring buiten de voorziene termijnen leidt ipso facto tot de vaststelling van een verhuring zonder gevolg.    

5.        Tarieven,barema’s en wijzigingen 

Onze offertes en tarieven geldig voor aanvaarding binnen de 30 kalenderdagen, worden opgesteld als aanduiding op basis van het meest recente tarief gepubliceerd door de Nationale Federatie van Beroepsfotografen en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden naar gelang van onder meer de omvang van het werkelijk aan de fotograaf opgedragen werk en wijzigbaar aan de hand van veranderingen in de kostprijs van de fabricagematerialen en in de loonkosten. De tarieven zijn gekoppeld aan de index van de kosten van levensonderhoud en kunnen bij elke verandering met 10 punten zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.  

6.        Termijnen 

De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven, ze worden van  kracht bij de ontvangst van de gevraagde aanbetaling of van de te fotograferen goederen. Onze met redenen omklede vertragingen in de aflevering geven de cliënt geen enkel recht op rabat,annulering van de bestelling,afkoopsom of schadevergoeding van welke aard ook.  

7.        Toegestane kleurafwijking. 

In tegenstelling tot de verplichting van resultaat van de nauwkeurige weergave van de kleuren vergeleken met het origineel waartoe de clichémakers gehouden zijn,kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld voor deze kleurafwijkingen,die te wijten zouden kunnen zijn aan de vervaardiging van de emulsies of aan de ontwikkeling ervan (de fotogravure kan in elk geval de grondtonen compenseren of corrigeren zonder daardoor de kleuren van het onderwerp te veranderen)  

8.        Aansprakelijkheid. 

Onze opdrachten worden in onze zetel ter beschikking gehouden. De verzending zowel van goederen als van foto’s of ander documenten  gebeurt voor risico van de cliënt. Deze laatste neemt eveneens de uiteindelijke aansprakelijkheid op zich voor de hem toevertrouwde foto’s evenals voor hun gebruik. De cliënt garandeert de kwaliteit van de reproducties van de foto’s en verzekert in het bijzonder dat de vorm en kleuren gehandhaafd zullen worden. De fotograaf wijst alle aansprakelijkheid af wat de in zijn lokalen gedeponeerde goederen betreft die bestemd zijn vooropnamen. 
De fotograaf is niet verplicht archieven,negatieven of positieven bij te houden welke hij voor rekening van cliënten heeft gemaakt, men kan hem geen enkel schade verwijten welke het gevolg zou zijn van de niet-naleving van deze bepaling. Wanneer het bijhouden van archieven overeengekomen is bv. originele tekeningen,schetsen,toebehoren,decors..heeft dit een bijkomende facturatie tot gevolg.      

9.        Klachten

Klachten worden slechts toegestaan indien deze schriftelijk worden en door de fotograaf ontvangen binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de opdracht en a fortiori wanneer de foto gereproduceerd,tentoongesteld of gebruikt is op welke wijze dan ook.  

10.      Betaling 

Onze facturen zijn betaalbaar te onze zetel, contant, netto zonder korting, alle betalingen ten laste van de cliënt. De cliënt heeft geen enkel recht van terughouding en mag geen enkele afhouding doen van de betaling van het factuurbedrag uit welken hoofde dan ook.

Indien de facturen op de vervaldag niet voldaan zijn, dragen zij hierdoor en zonder ingebrekestelling interest ten belope van 20% per jaar, waarbij elke aangevangen maand verschuldigd is. 

Elke niet op de vervaldag voldane factuur zal bij wijze van strafclausule en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% met een minimum van 60 € onafhankelijk van alle andere verschuldigde rechten en kosten van vervolging of van inning (art.1151cc)  

Degeen die de bestelbon ondertekent is aansprakelijk voor de bestelling in haar geheel, zelfs indien een gedeelte aan een derde in rekening gebracht moet worden.  

11.      Onvoorziene gevallen en geschillen. 

In geval van geschil zullen de Vrederechter en de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de fotograaf uitsluitend bevoegd zijn.