Peter Hermans PHotography

Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid (dd: 29/07/2020)

Privacy Policy (revisie 29/07/2020)    
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Peter Hermans (de verantwoordelijke voor de verwerking), met maatschappelijke zetel te Keizershoek 170, B-2550 Kontich, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0707525324 (hierna: Peter Hermans).  Deze Privacy Policy bevat uw rechten en plichten ten aanzien van Peter Hermans.  De Policy wordt regelmatig herwerkt of geactualiseerd en u vindt de meest recente en geldige versie steeds op onze website www.peterhermans.be.     

1. Algemeen  
De huidige Privacy Policy waarborgt de naleving van de wetgeving over de bescherming van de persoonsgegevens zoals beschreven in de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens (AVG) en de Wet over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Peter Hermans.    

2. Persoonsgegevens die u ons meedeelt 
Via de website of het contactformulier:   
· Via cookies: raadpleeg onze Cookie policy 
· IP-adres 
· e-mailadres  Als opdrachtgever, klant, prospect, leverancier of andere zakelijke relatie:  
· Naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens  
Peter Hermans verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.    

3. Persoonsgegevens die Peter Hermans onrechtstreeks verzamelt  
3.1. Publieke gegevens van kandidaat en/of freelancer:  Wanneer wij een beroep doen op bepaalde zoekmachines of websites waarop u uw persoonsgegevens hebt geüpload en die wij kunnen inkijken ontvangen wij uw persoonsgegevens onrechtstreeks. Het gaat om de persoonsgegevens die u ter beschikking gesteld hebt op deze websites, platformen, zoekmachines, …  
3.2. Publieke gegevens van de opdrachtgever of leverancier:  Bijvoorbeeld gegevens op de site ven het KBO, het staatsblad, in de balansencentrale, of andere centrale databanken die vrij te raadplegen zijn    

4. Doeleinden van de verwerking  
4.1. Algemene doeleinden:  Peter Hermans zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:  
·  IP-adres: voor het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Peter Hermans om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.        
 · Naam, telefoonnummer, en e-mailadres: om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken, u te kunnen contacteren en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.  
·  Als opdrachtgever, klant, prospect of leverancier: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, adres, ondernemingsnummer en contactgegevens: om u de gevraagde diensten te kunnen verstrekken en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd. 
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven. Het verlenen van bepaalde diensten wordt onmogelijk wanneer u de verwerking weigert.   4.2 Het uitvoeren van de overeengekomen diensten. Om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, kan Peter Hermans ervoor kiezen om samen te werken met dienstverleners voor het bestellen en afdrukken van foto’s via een Webshop en de financiële verwerking van de bestelling. Als organisator van een evenement of fotoshoot bent U verantwoordelijk voor de toepassing van de AVG en voor het verkrijgen en beheren van de toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s van alle deelnemers. Peter Hermans treedt in dit geval op als Verwerker in uw opdracht en onder uw instructies wat betreft de bepalingen van de AVG. 
4.3. Doorgifte aan derden:  Peter Hermans zal uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij technische dienstenleveranciers die technische ondersteuning verzorgen voor zover dit noodzakelijk is voor de technische dienstverlening. Hiervoor heeft Peter Hermans de nodige overeenkomsten en verwerkersovereenkomsten om te garanderen dat de gegevens op de juiste manier verwerkt worden en met de juiste technische en operationele middelen worden beschermd. Peter Hermans zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.  
4.4. Wettelijke vereisten:  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Peter Hermans uw persoonsgegevens door, vanwege een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.     

5. Bewaren en verwerken  
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen Peter Hermans en u:  
·         IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan onze website.           
·         Naam, e-mailadres, telefoonnummer, via de website: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.     
·         Leveranciers, klanten, prospecten en andere zakelijke contacten: naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer, adresgegevens en contactgegevens: voor de duur van de gevraagde levering van diensten.        
 Voormelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden volgens, in overeenstemming met de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.     

6. Uw rechten  
6.1.  Recht van toegang en inzage:  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Peter Hermans   van uw persoonsgegevens maakt.  
6.2.  Recht op verbetering, verwijdering en beperking:  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Peter Hermans. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.  U kan eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  
6.3.  Recht van bezwaar:  U beschikt over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.  Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.  
6.4.  Recht van vrije gegevensoverdracht:  U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.   
6.5.  Recht van intrekking van de toestemming:  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  
6.6.  Uitoefening van uw rechten:  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren via e-mail op  Info@peterhermans.be, mits toevoeging kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.  
6.7.  Automatische beslissingen en profiling:  De verwerking van uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.  
6.8.  Klachten:  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.    

7. Toegang door derden  
7.1.  Om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en aangestelden.  
7.2.  Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.     

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid  
8.1.  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  
8.2.  In geen geval kan Peter Hermans aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Peter Hermans zorgt ervoor dat wanneer zij beroep doet op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn.  
8.3 Wanneer u een link op de website aanklikt die U naar een andere website of een sociaal netwerk brengt zijn de privacy policy en de cookie policy van deze site of dit sociaal netwerk van toepassing.     

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  
Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.  De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.     
10. Cookies  
Het gebruik van cookies vindt u terug in onze  Cookie policy.  Cookie Policy  (Revisie 27/07/2020)   
Wat is een Cookie?  Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van uw computer of mobiel apparaat wordt achtergelaten – zoals uw smartphone, iPhone, iPad en dergelijke – door de server van de website die u momenteel raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die deze daar heeft geplaatst. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.    
Hoe is een cookiebestand gestructureerd?  Een cookiebestand bestaat uit:  
· De naam van de server die het cookiebestand heeft geplaatst  
· Een vervaldatum wordt gegeven  
· Een unieke nummercode    
Wat is het nut van een cookie?  
Cookies worden gebruikt om een optimale surfervaring voor u als bezoeker van een van onze websites te garanderen. Dit onder andere om u in staat te stellen sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende delen van de website of door de inhoud van onze site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld taalvoorkeur.    
Waar vind ik deze cookies?  
Cookies worden in een aparte map van uw browser op uw computer of mobiel apparaat geplaatst.    
Wat is een ‘Session cookie’?  
Deze cookie’s functie is om uw browser te herkennen tijdens het bezoek aan onze websites.    
Wat is een ‘Permanente cookie’?  
Deze cookie’s functie is om uw browser te herkennen tijdens herhaalde bezoeken aan onze websites.    
Welke cookies zijn nodig?  
U krijgt de indruk dat bepaalde delen van onze websites niet goed of helemaal niet functioneren als u de benodigde cookies uitschakelt. Peter Hermans gebruikt dergelijke cookies bijvoorbeeld bij het invullen van contactformulieren of om u in staat te stellen deel te nemen aan discussies op onze blogs. Peter Hermans gebruikt ‘noodzakelijke’ cookies wanneer u wilt inloggen op uw persoonlijke account. Deze cookies stellen ons in staat om uw identiteit veilig te verifiëren om toegang te geven tot de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt.    
Wat zijn ‘functionele cookies’?  
Zoals het woord zelf al aangeeft, zorgen deze cookies ervoor dat onze websites optimaal functioneren, zodat u een aangenaam en persoonlijk bezoek aan onze websites ervaren. Peter Hermans gebruikt ‘Functionele cookies’ om uw persoonlijke voorkeuren te ‘onthouden’ en om herhaalde communicatie tijdens herhaalde bezoeken te voorkomen, bijvoorbeeld bij deelname aan een promotie.    
Wat zijn ‘Performance cookies’?  
Peter Hermans gebruikt ‘Performance cookies’ om te bepalen hoe u onze websites gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze websites. Bijvoorbeeld het bijhouden van het aantal bezoekers per pagina of de meest voorkomende taal waarin de website wordt bezocht.    
Wat is ‘Embedded content’?  Peter Hermans kan via een klikbare link verwijzen naar andere websites op haar websites. Dit leidt u door naar een website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de website waarnaar u wordt doorgestuurd ook gebruik maakt van cookies. Peter Hermans adviseert u om de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op de eigen website, te raadplegen om u te informeren over hun privacy- en cookiebeleid.    
Hoe kan ik cookies beheren?  U beheert zelf cookies. U kan de instellingen van uw browser aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. U kan reeds geïnstalleerde cookies altijd verwijderen en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen aan te passen.    
Google Analytics-cookies  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een van de bekendste en meest vertrouwde oplossingen voor het verzamelen van analytische gegevens op het internet. Dit helpt ons te begrijpen hoe u de website gebruikt op een manier die ons in staat stelt om verbeteringen aan te brengen. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden welke tijd u op onze website en de pagina’s die u bezoekt bijhoudt.  Voor meer informatie over Google Analytics u terecht op de officiële pagina.  
https://policies.google.com/technologies/cookies    
Social Media cookies  Deze website maakt gebruik van social media buttons en/of plug-ins waarmee je op verschillende manieren verbinding maken met je sociale netwerken. Uw sociale netwerken, waaronder Facebook, Pinterest, Instagram, Messenger, Whatsapp en LinkedIn, plaatsen cookies via onze website die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die ze bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vermeld in het desbetreffende privacy beleid.  https://www.facebook.com/policies/cookies 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/twitter-cookies    
Wijzigingen aan deze Cookie Policy   Deze Cookie Policy is geen statisch document. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze Cookie Policy worden onmiddellijk van kracht. Enkel de meest recente versie is van toepassing, deze versie is terug te vinden op de site van Peter Hermans.     
Tabel van de gebruikte cookies